Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

CLAUSULE 1 – DOEL 

Dit document (Algemene Verkoopsvoorwaarden) legt de voorwaarden vast die van toepassing zijn op de verkoop tussen enerzijds elke persoon die surft op de site www.yakacompany.com, hierna de Gebruiker, en anderzijds de BVBA YaKa, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 0670820821, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Rue Achille Fiévez, 16 1474 Ways, België, eigenaar van deze site.

Bijgevolg aanvaardt de Gebruiker, door de toegang tot en het gebruik van de site www.yakacompany.com, de naleving van het geheel van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat deze voorwaarden te allen tijde kunnen worden bijgewerkt. Daarom moeten zij regelmatig op deze pagina kijken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Elke persoon met een handicap, in het bijzonder in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan op geen enkele wijze aankopen doen op deze site.

ARTIKEL 2 – VOLGORDE

De producten die te koop worden aangeboden op de site www.yakacompany.com zijn de YaKa, een innovatief en gepatenteerd product, een universele mappenhouder die zich aanpast aan alle gangbare mappen in de wereld.

De YaKa past zich aan alle mappen met een hoogte van 4 cm tot 8 cm aan. 

Het merk YaKa is een gedeponeerd handelsmerk. Elke diefstal en elk ongeoorloofd gebruik van het genoemde merk zal strafrechtelijk worden vervolgd voor de bevoegde rechtbanken.

De kenmerken van de YaKa worden zo volledig mogelijk vooraf bepaald op de site www.yakacompany.com op de productwebsite (lettertypes, illustratieve foto’s, beschrijvingen, enz.), zodat de gebruiker de essentiële kenmerken van de YaKa die hij bestelt, kan zien voordat de definitieve bestelling wordt geplaatst. De Gebruiker erkent dat zijn aanvaarding geschiedt met inachtneming van deze beschrijvingen. Voor alle geschillen over de aard van het artikel moet worden verwezen naar de productbeschrijvingskaart.

De bestelprocedure is als volgt:

  • Keuze van de artikelen en hun essentiële kenmerken;
  • Toevoegen aan winkelmandje;
  • Bevestig de inhoud van de mand;
  • Inloggen op de site yakacompany.com, als de Gebruiker nog niet is ingelogd;
  • Keuze van de leveringsmethode;
  • Keuze van betalingswijze en aanvaarding van de T’s en C’s ;
  • Bevestiging van betaling;

Tijdens deze verschillende fasen kan de Gebruiker de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan bekijken en eventuele fouten corrigeren, alvorens de bestelling te bevestigen.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van de huidige verkoopsvoorwaarden, de erkenning dat de Gebruiker er perfect van op de hoogte is, en een verklaring van afstand betreffende de niet-prevalentie van andere voorwaarden. Alle tijdens de bestelling verstrekte gegevens en de bevestiging daarvan gelden als bewijs van de transactie.

Zodra de bestelling op de site is bevestigd, erkent de Gebruiker dat zijn aanvaarding een vaste en onherroepelijke verbintenis inhoudt: de verkoop wordt als voltooid beschouwd, en de prijs ervan is onmiddellijk opeisbaar door de Gebruiker. De Gebruiker heeft dan geen recht meer op rectificatie, omwisseling of terugzending.

YaKa Company stuurt vervolgens een e-mail ter bevestiging van de bestelling. Deze e-mail bevestigt uitsluitend de ontvangst van de bestelling door YaKa Company.

Zodra de bestelling is bevestigd, bedraagt de termijn voor de vervaardiging van bepaalde modellen van YaKa ongeveer 4 tot 6 weken. YaKa Company stuurt een informatieve e-mail naar de gebruiker wanneer hun YaKa is gemaakt. Geen van deze e-mails komt neer op aanvaarding van de bestelling. Er komt geen verkoopcontract tot stand tussen de partijen totdat YaKa Company via e-mail de bevestiging heeft verstuurd dat de bestelde producten naar de Gebruiker zijn verzonden, en alleen de producten die in de e-mail met de verzendbevestiging worden genoemd, vormen het voorwerp van het genoemde contract.

YaKa Company behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een gebruiker met wie een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling, of die naar zijn mening een risico van welke aard dan ook zou inhouden.

De vennootschap YaKa verbindt zich ertoe de op haar site ontvangen bestellingen slechts uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien een of meerdere bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, verbindt de vennootschap zich ertoe de Gebruiker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en hem in voorkomend geval terug te betalen binnen uiterlijk 45 dagen na betaling van de overgemaakte sommen. De bestelling van de Gebruiker wordt dan automatisch geannuleerd. Indien aan de Gebruiker een e-mail is gestuurd om hem op de hoogte te stellen van de productietijdstippen, en indien geen annulering van de bestelling aan contact@yakacompany.com is gericht, worden de bestelling en de levering uitgevoerd zodra de YaKa geproduceerd is.

CLAUSULE 3 – PRIJS

Alle prijzen vermeld op de site www.yakacompany.com zijn aangegeven in Euro, alle taksen inbegrepen, exclusief aandeel in de verzendingskosten.

De geldigheidsduur van de prijzen van de op de site www.yakacompany.com aangeboden artikelen bedraagt 24 uur te rekenen vanaf hun bekendmaking op de genoemde site. De artikelen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestelling.

De prijs moet in zijn geheel en in één keer worden betaald.

De artikelen blijven eigendom van YaKa Company tot het bedrijf de volledige prijs heeft geïnd.

YaKa Company doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op zijn site staan correct zijn, maar fouten kunnen voorkomen. Indien een fout wordt vastgesteld in de prijzen van de goederen die de Gebruiker heeft besteld, zal een van de leden van YaKa Company hem hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen via een e-mail en hem de keuze geven om de bestelling te bevestigen aan de werkelijke prijs of deze te annuleren.

De betaling is door de Gebruiker verschuldigd onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling. De Gebruiker gaat vervolgens over tot betaling van zijn bestelling via het Ingenico Payment Services systeem of PayPal. De bestelling wordt verwerkt na ontvangst van de goedkeuring van Ingenico Payment Services of PayPal, in overeenstemming met de procedure beschreven in artikel 4.

Een elektronische factuur kan door de site worden geleverd. In dat geval is de Gebruiker verplicht het e-mailadres op te geven waarnaar de factuur moet worden gestuurd.

BTW-betalingsvoorwaarden:

Behoudens andersluidende vermelding zijn de op de site vermelde prijzen inclusief BTW tegen het Belgische tarief.

– Verzending binnen België:

Particulieren en vennootschappen: de verkoop omvat BTW tegen het Belgische tarief van 21%.

– Verzending naar een ander land van de Europese Gemeenschap:

Particulieren: de verkoop is inclusief BTW tegen het Belgische tarief van 21%.

Bedrijven: de verkoop is exclusief BTW (op voorwaarde dat een intracommunautair BTW-nummer wordt verstrekt).

CLAUSULE 4 – BETALINGSWIJZEN

De site heeft ervoor gekozen betalingen per kredietkaart te ontvangen via het beveiligde betalingssysteem Ingenico Payment Services, dat alle informatie met betrekking tot het gebruik van de kaart tijdens de online betaling via de site versleutelt.

De volgende kaarten worden aanvaard: Visa, Mastercard of American Express. Op de online betaalpagina wordt de gebruiker gevraagd het kaartnummer, de vervaldatum en de veiligheidscode (een getal van drie cijfers op de achterkant van de kaart) in te voeren.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van (frauduleus) gebruik van de creditcard dat door derden zou kunnen worden gemaakt, onder meer door onderschepping van berichten.

Zodra de bestelling is voltooid, wordt de Gebruiker doorverwezen naar de beveiligde site van Ingenico Payment Services voor de volledige betalingstransactie. Dit mechanisme garandeert de vertrouwelijkheid van de betalingsgegevens (met name de kredietkaartnummers), aangezien de site nooit het kredietkaartnummer van de gebruiker te weten komt, dat de financiële instelling in gecodeerde vorm ontvangt. De site ontvangt een door Verisign afgegeven certificaat, dat het werkelijke bestaan bevestigt van Ingenico Payment Services en het gebruik van een SSL-certificaat voor het coderen van vertrouwelijke gegevens. 

Zodra de betaling is aanvaard en bevestigd, gaat Ingenico Payment Services over tot de verificatie en uitvoering van de betaling. 

CLAUSULE 5 – EIGENDOMSRISICO’S

De eigendomsoverdracht van het product vindt pas plaats na volledige betaling van de prijs van het product, ongeacht de datum van levering.

De risico-overdracht vindt plaats op het moment van de levering van het product aan de Gebruiker, indien deze een particulier is (consument in de zin van de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming).

Gaat het om een verkoop aan een zakenman, dan gaat het risico van verlies op die persoon over zodra het pakje aan de vervoerder wordt overhandigd.

De op het leveringsdocument vermelde datum geldt als bewijs van de datum van levering. 

ARTIKEL 6 – VERZENDING EN LEVERING

CLAUSULE 7 – RETOURZENDINGEN

In overeenstemming met de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010, met betrekking tot de goederen die worden verkocht op de site www.yakacompany.com, heeft de consument geen recht om af te zien van de aankoop (herroepingsrecht), recht op teruggave of recht om producten om te ruilen.

Zodra de bestelling op de site is bevestigd, erkent de Gebruiker dat zijn aanvaarding wordt uitgevoerd met volledige inachtneming van de beschrijving van de YaKa, voorwerp van de verkoop, en dat deze neerkomt op een vaste en onherroepelijke verbintenis. De verkoop wordt dan als voltooid beschouwd, en de prijs is onmiddellijk verschuldigd. Vanaf dat moment heeft de Gebruiker geen recht meer op rectificatie, omruiling of terugzending.

De YaKa heeft een garantie van 2 jaar. Als er zich tijdens deze periode iets met de YaKa voordoet, hoeft u ons alleen maar een e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@yakacompany.com en wij zullen u graag antwoorden en het nodige doen om een omruiling uit te voeren, rekening houdend met het feit dat de YaKa binnen het kader van zijn oorspronkelijke en beoogde functie is gebruikt. De YaKa moet op uw kosten worden teruggestuurd naar het onderstaande adres en zal u gratis worden teruggestuurd binnen een termijn van 2 tot 4 weken te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

YaKa Company
Ter attentie van Alexandra Lousse
Rue Achille Fiévez, 16
1474 Manieren
België

Indien de YaKa niet meer onder garantie valt, kunt u uiteraard contact met ons opnemen per e-mail op het volgende adres: contact@yakacompany.com

CLAUSULE 8 – AANSPRAKELIJKHEID

YaKa Company kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de vertraging of niet-uitvoering van de bestelling indien deze te wijten is aan een technische oorzaak of enige andere oorzaak waarover zij geen controle heeft. In dit geval heeft de site het recht om het transport en de levering uit te stellen, of de bestelling te annuleren. 

De onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van Internet, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of elk ander feit dat als een daad van overmacht kan worden beschouwd. 

De inhoud die beschikbaar is op de internetsite www.yakacompany.com wordt weergegeven zonder enige garantie van juistheid. YaKa Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voortvloeit; dit omvat directe en indirecte schade, of het verlies van genot als gevolg van het gebruik van de site. 

YaKa Company behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de site en de inhoud ervan, met inbegrip van de tarieven, beschrijvingen en voorraden, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers, ongeacht of ze al dan niet geregistreerd zijn. De foto’s en illustraties bij de producten op de Internet site www.yakacompany.com hebben geen contractuele waarde en kunnen in geen geval de aansprakelijkheid van YaKa Company inroepen.

YaKa Company behoudt zich het recht voor om bepaalde diensten of elementen van de site in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De vennootschap behoudt zich eveneens het recht voor om, op elk ogenblik en om welke reden ook, de toegang tot de site tijdelijk of definitief geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te onderbreken zonder de Gebruiker daarvan op de hoogte te brengen. De onderneming kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die verband houdt met een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de site. Bovendien kan de YaKa Company de toegang tot bepaalde delen of het geheel van haar internetsite www.yakacompany.com beperken. 

De internetsite www.yakacompany.com kan hyperlinks bevatten die de Gebruiker naar andere sites sturen. De onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites indien deze in strijd zijn met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, of voor de gevolgen van het gebruik ervan door de Gebruiker.

YaKa Company is niet aansprakelijk voor het bedrog of de nalatigheid van zijn werknemers, onderaannemers en uitvoerende agentschappen. 

CLAUSULE 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle modellen, teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen die op de internetsite www.yakacompany.com worden weergegeven, zijn haar exclusieve eigendom en worden wereldwijd beschermd door het recht inzake intellectuele en/of industriële eigendom. 

Gebruikers mogen de geleverde inhoud uitsluitend voor persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken en weergeven. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te hanteren, te verspreiden of te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook. Zij mogen in geen geval de door YaKa Company geleverde software of begeleidende documentatie wijzigen, vertalen, verknippen, de-compileren, demonteren of afgeleide werken creëren op basis daarvan. 

Het merk “YaKa” is een gedeponeerd handelsmerk en behoort uitsluitend toe aan YaKa Company SPRL. 

Aan de Gebruiker wordt geen toestemming verleend om dit merk op enigerlei wijze te gebruiken. De Gebruiker aanvaardt dat hij deze merken of merken die erop lijken, niet zal gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming. 

Alle hypertext links naar deze website, of het gebruik van de techniek van framing of in-line linking, zijn formeel verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van YaKa Company. 

CLAUSULE 10 – VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verbindt YaKa Company zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers te beschermen. 

Verzameling en gebruik van informatie

De internetsite www.yakacompany.com behoudt zich het recht voor om gegevens over de Gebruiker te verzamelen, met name wanneer deze laatste een bestelling op de site plaatst. Alle verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door YaKa Company. 

De door de internetsite www.yakacompany.com gevraagde informatie en gegevens betreffende de Gebruiker zijn noodzakelijk voor de registratie en de opvolging van zijn bestelling, en voor het correcte commerciële beheer van YaKa Company. Zij stellen de onderneming ook in staat haar gebruikers diensten op maat aan te bieden en de relevantie van de aan hen aangeboden informatie te verbeteren. Door deze site te gebruiken, stemt de gebruiker in met de behandeling van de hieronder beschreven persoonlijke gegevens en garandeert hij dat alle door hem verstrekte gegevens correct zijn. Op de site worden de volgende gegevens verzameld: achternaam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, adres, land, telefoonnummer, kredietkaartnummer en vervaldatum. De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat deze informatie automatisch wordt verwerkt. 

Nieuwsbrieven:

Wanneer de gebruiker de internetsite www.yakacompany.com bezoekt of er e-mails naartoe stuurt, stemt hij ermee in elektronische mededelingen van YaKa Company, zoals nieuwsbrieven, te ontvangen en aldus regelmatig op de hoogte te worden gebracht van de aanbiedingen van de site. 

Zij kunnen zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief of op de internetsite www.yakacompany.com. 

Cookies:

YaKa Company behoudt zich het recht voor om gegevens over de Gebruiker te verzamelen, met name via het gebruik van cookies (een klein bestand dat door een Internetserver wordt verstuurd en dat zichzelf op de harde schijf van de computer opslaat). 

Deze cookies worden gebruikt om anoniem informatie te verzamelen over de geraadpleegde pagina’s en elementen van de site. Deze informatie kan niet worden gekoppeld aan informatie aan de hand waarvan de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd, maar wordt gegroepeerd om het bedrijf te informeren over de manier waarop het publiek de site gebruikt. De informatie over de artikelen die de Gebruiker aan zijn mandje toevoegt, wordt bewaard om ervoor te zorgen dat deze selecties niet verloren gaan van het ene bezoek naar het andere, maar de identiteit van de Gebruiker blijft onbekend voor YaKa Company, tenzij hij een bestelling plaatst. 

De Gebruiker kan het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De Gebruiker wordt er echter op gewezen dat dit de toegang tot bepaalde functionaliteiten van de website kan belemmeren. 

Wanneer de Gebruiker op de website surft, kunnen de cookies van partnerbedrijven op de computer van de Gebruiker worden geplaatst. Deze cookies hebben tot doel de op de internetsite www.yakacompany.com geraadpleegde of gekochte elementen te identificeren en surfgegevens te verzamelen om het tot de Gebruiker gerichte reclameaanbod buiten de site te personaliseren. 

In het kader van deze gesponsorde reclame kan de onderneming YaKa gegevens betreffende de door de Gebruiker geraadpleegde artikelen en de aard van zijn aankopen aan zijn partners meedelen. 

Recht op toegang en rectificatie:

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de Gebruiker het recht om op elk moment zijn gegevens in te kijken, te corrigeren, te wijzigen en te schrappen door een e-mail te sturen naar contact@yakacompany.com 

YaKa Company behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook, wijzigingen aan te brengen aan haar vertrouwelijkheidsbeleid. 

CLAUSULE 11 – NIETIGHEID 

Indien een deel van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden als ongeldig wordt beschouwd, heeft dit geen enkele invloed op de andere clausules; zij blijven van kracht. 

Ontbreekt een voorwaarde, dan gelden de procedures voor ondernemingen die op afstand verkopen en hun zetel in België hebben. 

CLAUSULE 12 – DUUR

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de gehele duur van de online aanwezigheid van de door YaKa Company aangeboden diensten. 

CLAUSULE 13 – BEWIJS

De computerregisters die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van YaKa Company en zijn partners worden bijgehouden, worden beschouwd als bewijs van de mededelingen, bestellingen en betalingen die tussen de partijen plaatsvinden. 

CLAUSULE 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

De onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting is de Belgische wet van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd.

Neem contact op met

YaKa Company
Rue Achille Fiévez,16
1474 Ways
BELGIË

E-mail : contact@yakacompany.com